Kontynuując korzystanie tej strony internetowej, zgadzają się Państwa na korzystanie plików cookie. Więcej informacji: polityka prywatności

Ogólne Warunki Handlowe spółki Höchsmann GmbH

Stan na: 03/2014

1. Informacje ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) stanowią podstawę dla wszelkich porozumień zawartych ze spółką Höchsmann GmbH (zwaną dalej również „my”, „nas”) lub ofert spółki ewentualnie uzupełnionych przez ogólne warunki licytacji i ustalenia indywidualne; akceptacja naszych OWH następuje przez udzielenie zamówienia lub przyjęcie dostawy. Odbiegające warunki Kontrahenta, których wyraźnie nie akceptujemy, nie są dla nas wiążące, nawet, gdy im wyraźnie nie zaprzeczamy.
2. Działamy wyłącznie w zakresie biznesowych stosunków handlowych (business to business). Kto się wiąże z nami umową, oświadcza, że czyni to jako przedsiębiorca, a nie konsument.
3. Wszystkie przedmioty dostawy są towarami używanymi, jeżeli nie zostały wyraźne określone jako „nowe”.

2. Oferta i zawarcie umowy

1. Nasze oferty są niezobowiązujące. Udzielone zamówienia, nawet przy odbiorze przez pośrednika lub przedstawiciela, stają się wiążące dopiero po ich potwierdzeniu przez nas w formie pisemnej; znajduje to zastosowanie również w przypadku oferty Sprzedającego z czasowym związaniem. Sprzedaż w międzyczasie pozostaje zastrzeżona do momentu pisemnego potwierdzenia sprzedawcy.
2. Uzupełnienia, zmiany lub dodatkowe porozumienia umowne wymagają w celu ich skuteczności pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego.
3. Wszelkie dane przedmiotów dostawy w ofertach, a także wymiary, waga, ilustracje i rysunki, a także inne dokumenty, należące do ofert, są miarodajne tylko orientacyjnie, jeżeli użyteczność w umownie określonym celu nie warunkuje dokładnej zgodności. Takie dane nie są gwarantowanymi cechami jakościowymi, lecz opisami lub oznaczeniami dostawy lub usługi. Przyjęte w handlu odstępstwa lub odstępstwa, które występują na podstawie przepisów prawnych lub stanowią techniczne ulepszenia, a także zastępowanie elementów konstrukcyjnych częściami równowartościowymi są dopuszczalne, jeżeli nie naruszają one użyteczności w umownie określonym celu. Odpowiedzialność za szkody majątkowe na podstawie niedokładnych danych i informacji jest ograniczona do zamiaru i rażącego niedbalstwa.
4. Jeżeli nie postanowiono inaczej, towar używany jest sprzedawany w stanie, jak przy oględzinach. Sprzedający winien zapewnić zainteresowanemu kupnem przed zawarciem umowy możliwość dokonania oględzin. Jeżeli Kupujący nie dokona oględzin, wówczas uznaje się stan nie nowego przedmiotu dostawy jako znany Kupującemu i stan przez niego zaakceptowany.

3. Cena i płatność

1. Ceny obowiązują w przypadku nowych maszyn/ towarów loco fabryka producenta, w przypadku maszyn/ towarów używanych w stanie rzeczywistym loco miejsce postoju w momencie zawarcia umowy i bez demontażu, opakowania, cła itd. Podatek od towarów i usług jest dodatkowo doliczany w wysokości ustawowej.
2. Zapłaty kwot podanych na rachunkach należy dokonać w ciągu trzech dni w góry bez żadnego potrącenia, jeżeli pisemnie nie postanowiono inaczej.
3. Jeżeli nie postanowiono inaczej, należy dokonać płatności w pełnej wysokości przed rozpoczęciem demontażu lub przed odbiorem/ przekazaniem towaru oraz bez żadnego potrącenia, na konto Sprzedawcy.
4. Prawo do wstrzymania płatności lub rozliczenia ich w ramach roszczeń wzajemnych przysługuje zleceniodawcy tylko wówczas, gdy jego roszczenia zostały stwierdzone jako niepodważalne lub prawomocne.

4. Dostawa

1. Czas dostawy wynika z porozumień stron umowy. Ich przestrzeganie przez nas zakłada, że wszystkie kwestie handlowe i techniczne między stronami umowy są wyjaśnione i ze strony naszej strony umowy są wypełnione wszystkie spoczywające na nim zobowiązania. Jeżeli tak nie jest, wówczas czas dostawy ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.
2. Przestrzeganie czasu dostawy ma miejsce z zastrzeżeniem prawidłowej i terminowej dostawy poddostawców. Poinformujemy niezwłocznie o wszelkich opóźnieniach.
3. Termin dostawy jest zachowany, jeżeli do czasu jego upływu przedmiot dostawy opuścił magazyn Sprzedającego, dostawcy lub zakład produkcyjny lub poinformowano Kupującego o gotowości do wysyłki. Jeżeli ma nastąpić odbiór, wówczas termin odbioru jest miarodajny, pomoc stanowi informacja o gotowości do odbioru.
4. Jeżeli przyczyną niedotrzymania czasu dostawy lub montażu jest działanie siły wyższej, strajki lub pozostałe zdarzenia, za które spółka Höchsmann GmbH nie ponosi odpowiedzialności, wówczas czas dostawy lub zakończenie montażu odpowiednio się przedłuży, ma to miejsce również w razie jakiejkolwiek zwłoki w dostawie. Naszemu kontrahentowi podamy niezwłocznie termin rozpoczęcia i zakończenia takich okoliczności.
5. Jeżeli Kupujący będzie się spóźniał z odbiorem zakupionego towaru, wówczas jest on obowiązany zapłacić spółce Höchsmann GmbH jako zryczałtowane odszkodowanie za przechowywanie, ubezpieczenia itd., za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki 0,25 % sumy zamówienia, jednakże nie jako karę umowną, przy czym zastrzeżone pozostaje wykazywanie oraz dochodzenie wyższego odszkodowania.
6. Po wyznaczeniu Kupującemu, w przypadku zwłoki w zapłacie lub odbiorze, dodatkowego późniejszego terminu wynoszącego przynajmniej siedem dni, mamy prawo do odstąpienia od umowy kupna i zbycia inną drogą. Za szkodę powstałą w wyniku tego odszkodowanie winien zapłacić Kupujący.
7. Jeżeli spółka Höchsmann GmbH jako Sprzedający będzie się spóźniać z realizacją dostawy lub usługi lub gdy nie będziemy mieli możliwości zrealizowania dostawy lub usługi – niezależnie, z jakiego powodu, - wówczas nasza odpowiedzialność z tytułu odszkodowania będzie ograniczona zgodnie z treścią punktu 8 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

5. Przejście ryzyka i odbiór przedmiotu dostawy

1. W przypadku własnego odbioru towaru przez Kupującego (dług odbiorczy) w chwili powiadomienia Kupującego o możliwości odbioru i miejscu odbioru ryzyko przechodzi na niego. Jeżeli na żądanie Kupującego nastąpi wysyłka towaru, wówczas ryzyko przechodzi na Kupującego najpóźniej w momencie przekazania przedmiotu dostawy (przy czym miarodajny jest moment rozpoczęcia procesu załadunku) spedytorowi, przewoźnikowi lub jakiejkolwiek innej osobie trzeciej wyznaczonej do realizacji wysyłki. Ma to miejsce również wtedy, gdy następują dostawy częściowe lub przyjęliśmy jeszcze inne usługi (np. montaż). Jeżeli wysyłka lub przekazanie opóźni się wskutek okoliczności, której przyczyna leży po stronie Kupującego, wówczas ryzyko przechodzi na Kupującego od dnia, w którym będziemy gotowi do przekazania i poinformowaliśmy o tym Kupującego.
2. Jeżeli ma nastąpić odbiór, wówczas jest on miarodajny dla przejścia ryzyka. Musi on zostać przeprowadzony niezwłocznie w terminie odbioru, na podstawie pomocniczo wysłanej informacji Sprzedającego o gotowości do odbioru.
3. Na życzenie Kupującego Sprzedający może na jego koszt ubezpieczyć ładunek od kradzieży, włamania, szkód powstałych w czasie transportu, wyrządzonych przez pożar i wodę. Jednakże Sprzedający nie ma obowiązku zawierania takiego ubezpieczenia.
4. Częściowe dostawy są dopuszczalne, o ile Kupujący tego wymaga.

6. Zastrzeżenie własności

1. Własność wszystkich dóbr dostarczonych przez Sprzedającego przechodzi na Kupującego tylko wtedy, gdy Sprzedający otrzymał wszystkie kwoty, które był mu winien Kupujący.

7. Gwarancja

1. Z wyjątkiem nowych towarów przedmiot zakupu jest sprzedawany z wyłączeniem wszelkich gwarancji. Roszczenia gwarancyjne nie mają miejsca w szczególności w przypadku wadliwego montażu lub uruchomienia przez Kupującego, nieodpowiedniego używania lub obchodzenia się. Sprzedający nie bierze poza tym odpowiedzialności za istnienie dokumentacji, oświadczeń zgodności, instrukcji obsługi i in., a także za to, że stan maszyn używanych jest wystarczający dla dzisiejszych i przyszłych wymagań bezpieczeństwa technicznego w miejscu użytkowania. Jeżeli wada polega na winie spółki Höchsmann GmbH, wówczas Kupujący może żądać odszkodowania zgodnie pod warunkami określonymi w punkcie 8.
2. Opisy techniczne, plany, prospekty lub pozostałe dokumenty dokumentują z reguły pierwotne wyposażenie lub opcje wyposażenia maszyny w momencie pierwszej dostawy i nie stanowią zapewnienia występowania cech i właściwości, gdyż aktualne wyposażenie używanej maszyny może się od niego różnić. Dlatego też takie odstępstwo nie stanowi istotnej wady z punktu widzenia prawa kupna-sprzedaży.
3. Jeżeli Kupujący lub osoba trzecia dokona nieodpowiednich poprawek, wówczas Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku tego następstwa. To samo obowiązuje dla zmian w obrębie przedmiotu dostawy dokonanych bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedającego.

8. Odpowiedzialność

1. Za szkody, które powstały nie w samym przedmiocie dostawy, odpowiada Sprzedający – z jakichkolwiek powodów prawnych – tylko:
a) w przypadku zamiaru,
b) w przypadku rażącego niedbalstwa właściciela lub pracowników na stanowiskach kierowniczych,
c) w przypadku zawinionego uszczerbku życia, ciała, zdrowia,
d) w przypadku wad, które zostały podstępnie przemilczane lub zapewniono o ich braku,
e) w przypadku wad w obrębie przedmiotu dostawy, o ile ponosi się odpowiedzialność zgodnie z niem. ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt dla szkód osobowych lub rzeczowych powstałych na prywatnie użytkowanych przedmiotach. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych Sprzedający odpowiada również w przypadku rażącego niedbalstwa pracowników niebędących na kierowniczych stanowiskach oraz w przypadku lekkiego niedbalstwa, w ostatnim przypadku w ograniczeniu do szkody typowej dla umowy, logicznie przewidywalnej.
2. Dalsze roszczenia są wykluczone.

9. Przedawnienie

1. Jeżeli mimo regulacji podanej w punkcie 7.1 niniejszych OWH będzie miało miejsce roszczenie Kupującego z powodu wady rzeczowej, wówczas przedawni się ono z upływem dwunastu miesięcy po przekazaniu przedmiotu zakupu. Pozostałe roszczenia podlegające pod zwykły termin przedawnienia wynikający z niem. kc przedawniają się odmiennie od ustawowej regulacji również z upływem dwunastu miesięcy, przy czym dla początku przedawnienia zastosowanie znajduje regulacja § 199 niem. kc. Wyjątek stanowią roszczenia o odszkodowanie zgodnie z punktem 8. „Odpowiedzialność a-e” oraz roszczenia niepodlegające pod § 195 niem. kc; dla nich zastosowanie znajdują ustawowe terminy przedawnienia.
2. Jeżeli po stronie Kupującego wbrew postanowieniom niniejszych OWH wystąpiłby konsument, wówczas obowiązują postanowienia ustawowe; w przypadku przedawnienia następuje ograniczenie do ustawowego minimum.

10. Postanowienia końcowe

1. Dla niniejszych warunków handlowych oraz wszystkich stosunków prawnych pomiędzy spółką Höchsmann GmbH i jej kontrahentami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów / Konwencji Wiedeńskiej z 1980 r. (CSIG).
2. Sądową właściwością miejscową jest Drezno, jeżeli nie nakazano innej wyłączającej właściwości. Spółka Höchsmann jest jednakże uprawniona do wytoczenia powództwa przy głównej siedzibie Kupującego.
3. Jeżeli umowa lub niniejsze ogólne Warunki handlowe zawierają luki prawne, wówczas do momentu wypełnienia tych luk ustala się jako prawnie skuteczne te regulacje, które strony umowy ustaliłyby zgodnie z wyznaczonymi ekonomicznymi celami umowy oraz celem niniejszych ogólnych warunków handlowych, gdyby wiedziały o tych lukach prawnych.

Höchsmann GmbH, Schwabacher Str. 4
D-01665 Klipphausen
Tel: +49 (0) 35204 651 - 0
Fax: +49 (0) 35204 651 - 90
Rejestr handlowy: Drezno HRB 15157 Prezes Zarządu: Stefan Höchsmann